free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
UNFORTUNATELY GREATNOW.COM IS CLOSING DOWN! More info

Free web hosting


 


 

Kun ihmiskunta suistui raiteiltaan?

 
Jatkuva päätön sotiminen ja eräät muut aikakaudellemme tunnusomaiset piirteet ovat saaneet jotkut kysymään, mistä tämä kaikki johtuu. Intian kulttuureissa näitä asioita on pohdittu aikaisemmin, ja ilmiölle on nimikin: "Kali Yuga", pimeä aika. Pimeän ajan tunnistaa siitä, että 1.) miehen arvo mitataan hänen omaisuutensa mukaan, 2.) naisen ja miehen välillä ei ole muuta sidetta kuin sukupuolisuus, ja 3.) valehtelu tuo menestyksen. Tämä veda-viisaus ei ole yhtään vanhentunut, mutta se kertoo vain miten asiat ovat. Se ei kerro miksi. Seuraavassa eräs hahmotelma.

 
 Ilmaston muutos järkyttää yhteiskuntia
Paleoliittiselta kivikaudelta miltei metallikausiin ulottuu jakso, jota voidaan sanoa "30 000 -vuotiseksi rauhan-ajaksi". Tältä ajalta ei ole varmoja löytöjä väkivaltaisesti kuolleista ihmisistä, eikä intensiivistä aseiden kehittelyä ja valmistamista. Voidaan siis päätellä, että muinaiset ihmiset onnistuivat kontrolloimaan yhteisöjen ja yksilöiden väliset väkivallanpurkaukset, ja pitämään myös väestön sopivan kokoisena, mikä oli rauhallisten olojen edellytys.

Kun ilmaston kuivuminen ja kylmeneminen supisti niitä luonnonresursseja, joita kivikauden ihminen hyödynsi, ihmisiä oli yht´äkkiä liikaa suhteessa elinmahdollisuuksiin. Tämä teki laajoilla alueilla mahdottomaksi jatkaa entisenlaista elämäntapaa.

Kriisiin löydettiin kahdenlaisia ratkaisumalleja. Itä-Euroopassa ja Lähi-Idän jokilaaksoja ympäröivillä vuoristoseuduilla ryhdyttiin muokkaamaan ympäristöä ravinnontuotantoon sopivaksi, eli viljelemään maata. Tämä oli metsästystä ja keräilyä työläämpää, ja siihen ryhdyttiinkin vain pakosta.

Toisaalla, Keski-Aasian aro-seudulla, turvauduttiin samaan ratkaisuun, jota kuivien autiomaiden heimot käyttivät vielä äskettäin. Jos kaksi ryhmää käyttää samaa vesipaikkaa, ja toinen on liikaa, toinen ryhmä tapetaan. Nämä kaksi erilaista ratkaisua synnyttivät myös omanlaistaan kulttuuria, -ja uskontoa.

 
 
 
 
 
 Uskonnot muuttuvat ihmisten tappamiseen kannustaviksi
Resurssikriisi aiheutti muutoksen ihmiskunnan elintavassa, ja muutti myös kulttuurin. Vanhat yhteiskunnat eivät yleensä pysyneet pystyssä muuttuneissa oloissa, kun raaistuneet nomadit hävittivät rakentavamman ja rauhanomaisemman ratkaisun löytäneitä yhteisöjä. Ihmis-yhteisöjen ja kansojen välinen kilpailu elintilasta aiheutti agression jatkumon, jotka ylläpiti itse itseään, ja pakotti kaikki kansat muuttamaan elämäntapansa agressiivisemmaksi.

Uskonnoissa ja mytologioissa tämä muutos näkyy uuttaa maallista eriarvoisuutta heijastavana jumalten arvojärjestyksenä, sotaisten jumaluuksien mukaantulona, ja entisten jumalattarienkin militarisoitumisena. Soturiseurueista kehittyneiden yläluokkien varmistaessa perintöjen siirtymistä isältä pojalle, lapsien isyys joutui tarkkailun ja seurannan kohteeksi. Tämä johti naisten epävapaaseen asemaan, ja lopulta esineellistämiseen, omistuksen kohteeksi ilman omaa päätäntävaltaa asioistaan.

Suurten keskitettyjen valtioiden muodostuminen loi sosiaalisen tilauksen yksijumalaisuudelle, koska maanpäälläkin oli vain yksi keisari tms. despootti kerrallaan. Lähi-Idän monoteistiset uskonnot syvensivät naisvihamielisyyttä ja elämänkielteisyyttä, ja niiden tärkein uusi innovaatio oli uskonnollisesti perustellut tuhoamissodat, joista on esimerkkejä raamatussa ja Islamin historiassa.

 
Käytännön elämä Uskonto Kuka, missä?
Metsästys ja keräily,
-naiset tuottavat noin 70% ravinnosta,
-elämäntapa voi olla "matriarkaalinen" tai patriarkaalinen,
-totemistiset klaanit,
-sukulaisuus molempien vanhempien puolelta,
-hyvin erilaisia avioliittomalleja,
-kulttuuri välittyy suullisesti, ulkoaopittuina runoina ja lauluina.
 
-Shamaanit (mies tai nainen) toimivat välittäjinä ihmisen ja tuonpuoleisen välillä, transsitekniikkoja ym. käyttäen.
-yhteisöllisiä rituaaleja, joissa tanssia, musiikkia ja huumaavia aineita.
-magiikalla otetaan näkymätön maailmaa kontrolliin
-saaliseläimen "sielu" palautetaan "kotiinsa" riistan jatkuvuuden takaamiseksi, spontaani ekologinen ajattelu.
 
Esihistorialliset metsästäjä-keräilijä -kansat ja tämänpäivän luonnonkansat.
 
Maanviljely, puutarhaviljely,
-naiset aloittivat kasvien kasvatuksen,
-aseita ei ole löydetty vanhimmista löytöpaikoista, "rauhanomaisuus",

-matrilineaarinen suku,
-avioliiton hyväksyy ja vahvistaa yhteisö,
-mies muuttaa vaimon talouteen,
-naisten seksuaalisuus ei yhteiskunta järjestystä vaarantava tekijä, koska vain äitiys merkitsevää, => seksuaalisuutta ei rajoiteta,

-kulttuuri suullisesti välittyvää, vaikka merkkejä kirjoituksen käytöstä,
-ihmisten väliset statuserot eivät johda periytyviin hierarkioihin,
-käyttämällä valmistetut alkoholijuomat, olut, viini, sima,
 

-"Suuri jumalatar",
-kuukautiskierto => kuukalenteri,
-miespuolinen siittäjä-jumaluus jumalattaren partneriksi, Attis, jne.
-"pyhä yhdyntä",
-kasvillisuuden vuotuinen jaksollisuus yleistetään ihmisenkin jälleensyntymä-opiksi: Jumalatar syntymän, kuoleman ja jälleensyntymän valvojana ja suojelijana.
 
Neoliittinen Eurooppa, Catal Hüyük, Minolainen Kreeta,
 
 
 
 
 
Paimentolaisuus, kaupunkivaltiot,
-patriarkaalisuus,
-perimys isä-linjan mukaan, naisten seksuaalisuuden ilmeneminen vaara järjestykselle, isyyttä tarkkaillaan,
-kaksinaismoraali (miehet ja naiset eri säännöillä),
-hierarkiat pysyviä,
-nainen esineellistetään,

 
-aurinkokalenteri,
-jumala-hierarkiat oikeuttamaan maallisen vallan rakenteet,
-sodanjumalat,
-vanhan uskonnon voimat nähdään "kaaoksen" (´=ei hierarkiaa) edustajina, ja mytologioissa jumalat käyvät sotaa niitä vastaan,
-naisia muistutetaan oikeasta paikastaan mytologian "opettavaisilla kertomuksilla",
-pidäkkeetön agressio ja mielivalta saa jumalallisen hyväksynnän, Zeus raiskaa tuhat nymfiä.
 
Indoeurooppalaiset Keski-Aasian aroilla,
Mesopotamian kaupunkivaltiot,
-naisvihamielinen elementti myöhemmissä uskonnoissa,
 
Valmiit imperiumit, ylikansallinen valta,
-valtio ja yhteiskunta eriytyvät toisistaan lopullisesti,
-vanha uskonto pyritään tuhoamaan fyysisesti,

-jokaiselta yksilöltä voidaan vaatia oikeaa uskoa (tai kuolee),
-avioliitto vain uskonnollisen välittäjän, kirkon tms., rekisteröinnin kautta,
-"hyviä tapoja" ja nöyryyttä rahvaalle, johtavaa kerrosta moraali ei sido, eikä kirkko moiti,
 

-monoteismi, muita uskontoja ei siedetä,
-seksuaalivihamielisyys korostuu,
-hierarkisuus kehittyy huippuunsa,
-puhdasoppisuuden vaatimuksella tiukennetaan hengellisen ja maallisen vallan otetta ihmisestä,
-yksilön henkilökohtaista uskonnollista kokemusta ei pidetä suotavana, kontakti jumaluuksiin vain virallisen autorisoidun välittäjän, "kirkon", kautta.

 

"Jerusalemin uskonnot",
-libidofobia
 
 
Tulevaisuuden visio 1:
-viihde korvaa perinteelliset kirkot, mutta tehtävän luonne on sama,
-seksuaalikielteisyydestä luovutaan, mutta seksi kaupallistetaan,
-ihmiset eivät vietä perhe-elämää (johtavaa kerrosta lukuunottamatta), vaan mm. kaikki seksi tapahtuu kaupallisten välittäjien kautta,
-huume-liberalismi,
-työvoiman uusiutumisesta ei huolehdita, vierastyöläisten laajeneva käyttö,
 
-eri uskonnot eri yhteiskunta-kasteille: Yläluokalle yli-ihmis -oppia (vastuuttomuutta kanssaihmisistä), kansalle konsumismia tai eskapismia (lohdutus-uskontoa), ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta mitätöivät doktriinit suosiossa,
-sota yhteisöllisyyttä ja etnistä identiteettiä vastaan,
-nopeasti vaihtuvat trendit henkisen elämän kaikilla aloilla,
-joissakin ihmisryhmissä "markkinavoimien" palvonta saa uskonnon piirteet (osakkeiden jonotus kuin herätyskokous?),
 
Vahvistuva tendenssi länsimaisessa kulttuurissa, "mainostoimisto-yhteiskunta",
 
 
 

 
Tulevaisuuden visio 2:
-ihmisten välinen horisontaalinen kanssakäyminen kehittyy virallisten rakenteiden ulkopuolella,
-kuluttajien moraaliset päätökset ohjaavat tuotantoa,
-tajunnanmuokkauksen, mainonnan ja viihteen, ote yksilöiden ajattelusta heikkenee,
-poliittisten mafioiden kyky ohjata ihmisten käyttäytymistä heikkenee tilapäisesti,
 
-"gylaninen" (ei-sukupuolierotteleva, jne.) tendenssi voimistuu eri uskontokunnissa,
-jahvistinen perinne murenee,
-vastakkaisuus eri uskontokuntien välillä madaltuu,
-torjutut ja salatut perinteet tulevat tunnetuiksi,
 
????
 

 

 
 

 
 "Matriarkaattia ei ollut, patriarkaattia ei ole."
Nykyistä elämäntapaamme luonnehditaan usein "patriarkaaliseksi", ja on myönnettävä että perustellusti. Monet hyvin kielteiset ja vastenmieliset ilmiöt näyttäytyvät "maskuliinisen hegemonian" ilmauksina, joten miesvallasta puhuja ei ole piiruakaan väärässä, mutta onko hän löytänyt asiasta oleellisen, eli ymmärtänyt mistä on kyse? Feministisesti asennoituvalle voidaan esittää useita vastaväitteitä, mm. miesten korkeammat itsemurhaluvut: Pitävätkö miehet valtaa siksi että saisivat rauhassa tappaa itsensä? (Itseasiassa kyllä.)

Yhteiskuntamme ja kulttuurimme epäkohtien ymmärtäminen simppelisti pahojen miesten vallanhalun seuraukseksi johtaa biologististen kehäpäätelmien umpikujaan: Kumpi oli ensin, muna vai macho-mies? Mies-nais -"vastakkaisuuden" biologisoiminen ei kuitenkaan ole aina yhtä pinnallista. Feminismin teoreetikkona ja ajattelijana tunnettu ja ansioitunut Simone Beauvoir näki mies-nais -asetelman vastaavan luonto-kulttuuri -suhdetta. Nainen edustaa elämän järjestymättömiä, alkukantaisia, voimia, ja mies kulttuuria, järjestystä. Tämä ajattelu on omituisella tavalla yhtenevä antiikin mytologioista alkaen naista toissijaiseen rooliin työntäneelle "mies=järjestys" - "nainen=kaaos" -opinkappaleelle.

Naisen edustaman "luonto"-yhteyden samaistaminen suunnitelmattomuuteen, spontaaniuteen ja epäjärjestykseen on loogista vain jos käsitetään "järjestys" kirkollis-fallokraattiseksi hierarkiaksi, ja kaikki mikä uhkaa sitä, kaaokseksi.

Tämän ajattelun juuret ovat omaisuuden ja vallan mies-linjaisen perimisen varmistamikseksi kehittäytyneessä isyys-kyttäyksessä, josta seurasi myös vuosituhansien aikana pahentunut seksuaalikielteisyys, joka sekin on eräs vallankäytön ideologinen elementti.

Kun itse tapakulttuuri ja normit ovat sairaita, ihmisen -miehen ja naisen- seksuaalisuus on epäjärjestyksen voima, mutta epäjärjestys piilee normien ja ihmisluonnon välisessä ristiriidassa, ei miehessä eikä naisessa.

Miesten itsemurhaluvut ovat yksi viite siitä, että "valta" ei ole miessukupuolella. Nainen on toki alistettu ja epä-ihmisenä kohdeltu, mutta miehen asemaa voisi parhaiten kuvata fraasilla: "Varmin tapa pitää mies vankilassa, on tehdä hänestä vartija."

Länsimaisen yhteiskunnan sukupuolirooleja pidettiin vielä jokunen vuosikymmen sitten jos ei suorastaan hebrealaisten Jumalan määrääminä, niin ainakin itsestään selvänä. Antropologi Margaret Meadin julkaistessa tutkimuksensa kolmesta toisistaan täysin poikkeavasta normistosta ("Sukupuoli ja luonne kolmessa primitiivisessä kulttuurissa"), ja osoittaessa näin sukupuoliroolit aikaan ja paikkaan sidotuiksi, läntinen yleisö ei ollut kypsä vasraanottamaan tätä tietoa. Akateemiset ja rahvaanomaisetkin torjuntareaktiot olivat hupaisia, mutta turhia. Tämän päivän länsimaisen naisen asema poikkeaa em. kirjan ilmestymisajankohdan, 1936, tilanteesta melkein yhtä radikaalisti kuin esim. arabimaat meistä.

Kysymys läntisen yhteiskunnan sukupuolirooleista ei kuitenkaan ole pelkästään tasa-arvo -kysymys. Koska naisen rooli on nyt elävien sukupolvien aikana muuttunut, on mahdollista nähdä näiden roolimallien läpi, ja irtautua tietystä asenteiden ehdottomuudesta katselemalla niitä ulkoapäin, -tunnistaa äskeisen jo hylätyn normisto-version kautta nykyinen elämä myös keinotekoisten normien muovaamaksi, ja ymmärtää, ettei niin ole pakko elää.

Vastustettava "systeemi" ei ole yksilöä ympäröivä yhteiskunta, vaan se ulottuu jokaisen tajuntaan ajatustottumuksina, reflekseinä ja tiedostamattomina "ei näin voi ajatella" tai "ei näitä asioita voi rinnastaa" -cookieina. Vallitsevien sukupuoliroolien (tai minkä tahansa muun piilovaikutetun tajunnan pakkoliikkeen) tunnistaminen ja pois-oppiminen voi olla askel oman tajuntansa ottamiseen omaan hallintaansa. Tästä on kysymys.

Yhteiskunta ja normisto voidaan myös nähdä "maskuliinisen konspiraation" naisten kiusaksi tuottamana järjestelmänä, jota vastustetaan vastustamalla toista sukupuolta kaikkialla ja kaikessa. Näin puhuvat ja kirjoittavat "feministit" saattavat olla tosissaan ja rehellisiä, mutta jokainen heidän sanansa irrottaa makeat naurut siellä, missä pörssikursseja säädellään ja kansojen kohtalosta päätellään: "Vieläkään ne eivät ole huomanneet...".

Normien ja roolien takana ei siis ole "patristinen salaliitto" tai jostain looshista tai kammiosta käsin juonittelevat pahat sedät, vaan 6000:n vuoden takainen ilmastonmuutos, ja siitä seurannut itseään ylläpitävä ketjureaktio, -ja sukupolvien ajan jatkuneen epäinhimillisen elämän jatkuvuuden voima, joka saa mm. somalinaiset haluamaan tyttäriensä silpomista, koska onnettomuus ei tunnut niin raskaalta, kun sen voi jättää perinnöksi. Länsimaisen yhteiskunnan androkratia on varhais-eurooppalaisen kulttuuriperinnön sitkeän vastarinnan lieventämä, mutta siitä irtautuminen on yhtä vaikea askel, kuin itä-afrikkalaisen naisen myöntää itselleen, että se tapakulttuuri johon hän on samaistunut, on vihamielisyyttä elämää, ihmistä ja naista kohtaan.

 
Kyllä! Liitynkin Pakanalistaan. (Kirjoittautumalla postituslistaamme saat tiedot päivityksistä, ja voit keskustella muiden lukijoiden kanssa)
Powered by groups.yahoo.com

EDELLISELLE
SIVULLE
TAKAISIN
ETUSIVULLE
SEURAAVALLE
SIVULLE

 

The Pagan Banner Exchange
The Pagan Banner Exchange